Աշխատակազմ

 

Պետրոսյան Ալֆրեդ
Տնօրեն
Ֆիզ-մաթ. գ.թ. դոցենտ

Գործառույթները.

 • Իրականացնում է Դպրոցի ընթացիկ գործունեության ղեկավարումը, Պոլիտեխնիկական համալսարանի գիտական խորհրդի հավանությամբ հաստատված զարգացման ծրագիրը, կրթական, դաստիարակչական և հասարակական աշխատանքները կանոնակարգող բոլոր նորմատիվ ակտերի, կանոնների ու ընթացակարգերի գործադրումը:
 • Վերահսկում է դպրոցի կրթական գործընթացի կազմակերպումը, կրթական ծրագրերի իրականացումը և դրանց  համապատասխանությունը պետական չափորոշիչներին և դպրոցի զարգացման ծրագրին:
 • Պատասխանատու է դպրոցի տարեկան բյուջեն կազմելու և այն իրականացնելու համար՝ ձևակերպելով դպրոցի զարգացման նպատակները :
 • Ապահովում է կոլեկտիվում բարենպաստ բարոյահոգեբանական մթնոլորտի ձևավորումը, ինչպես նաև արդյունավետ համագործակցությունը դպրոցի համայնքի տարբեր խմբերի (ուսուցիչներ, աշակերտներ, ծնողներ, նվիրատուներ) միջև բազմակողմանի հաղորդակցությունը:
 • Հիմնում և զարգացնում է հարաբերություններ այլ դպրոցների, Պոլիտեխնիկական համալսարանի ֆակուլտետների և ամբիոնների, այլ  ԲՈՒՀ-երի, կրթության ոլորտում աշխատող և այն կարգավորող պետական և ոչ պետական մարմինների և գերատեսչությունների հետ:
Եպիսկոպոսյան Սերգո
Ֆիզ-մաթ. գ. դ․ պրոֆեսոր
Տնօրենի տեղակալ ՈՒսումնական աշխատանքի գծով

Գործառույթները.

 • պատասխանատու է Դպրոցի ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կազմակերպման, ուսումնական ծրագրերի կատարման, դասավանդման և կրթության որակի ու սովորողների՝  կրթական չափորոշիչներով  սահմանված գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների առնվազն պարտադիր նվազագույն մակարդակի ապահովման համար
 • հսկողություն է իրականացնում ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի  ընթացքի, սովորողների առաջադիմության և վարքի նկատմամբ, կազմում է սովորողների ուսումնական ծանրաբեռնվածության նախագծերը
 • ղեկավարում է դասղեկների գործունեությունը, առարկայական  մեթոդական միավորումների աշխատանքները, ընդհանրացնում և տարածում մանկավարժական աշխատանքի  արդյունավետ փորձը, ուսուցիչներին հաղորդակից դարձնում գիտության և մանկավարժության նորագույն  նվաճումներին
 • ներկայացնում է առաջարկություններ ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կատարելագործման ուղղությամբ
Շախգուլյան Գենրիհ
Տնօրենի տեղակալ մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով
Գործառույթները.
 • կազմակերպում և ղեկավարում է սովորողների դաստիարակչական, արտադասարանական, արտադպրոցական աշխատանքները
 • ապահովում է Դպրոցի և ընտանիքի սերտ կապն ու համագործակցությունը
 • Դպրոցի, նրա ստորաբաժանումների, մեթոդական միավորումների ղեկավարներին և  մանկա­վարժական աշխատողներին գործնական օգնություն է ցուցաբերում ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպման գործում
 • աշխատանք է տանում սովորողների վարքի, կուլտուրայի, վարվեցողության նորմերի և կանոնների ապահովման ուղղությամբ, աջակցում դպրոցական ինքնավարությանը, հասարակական վերահսկողությանը
 • կազմակերպում է ազգային, մշակութային ժառանգության պահպանման ու զարգացման ուղղությամբ միջոցառումներ,  նպաստում ազգային փոքրամասնությունների համայնքների, լեզվի  և մշակույթի զարգացման իրավունքի իրականացմանը
Համբարձումյան Նելլի
Տնօրենի տեղակալ Ընդհանուր կազմակերպչական հարցերով

Գործառույթները.

 • համակարգում է դպրոցի ուսումնական գործընթացի կազմակերպչական աշխատանքները
 • միջոցներ է ձեռնարկում դպրոցի զարգացման ծրագրի իրականացման ապահովման, ֆինանսական միջոցների հայթայթման, ուսումնանյութական բազան հարստացնելու և ամրապնդելու ուղղությամբ
 • աջակցում է սովորողների մասնագիտական կողմնորոշման միջոցառումների կազմակերպմանը, սերտորեն համագործակցելով Համալսարանի մասնագիտական ամբիոնների և ֆակուլտետների հետ
 • միջոցներ է ձեռնարկում դպրոցի հասարակայնության հետ կապերի ընդլայնմանը, այլ ուսումնական հաստատությունների հետ դպրոցի համագործակցությանը, միջազգային կապերի ստեղծմանը

 

Եպիսկոպոսյան Սերգո
Մաթեմատիկայի և ՏՀՏ մեթոդմիավորման նախագահ
Ֆիզ-մաթ. գ.դ. պրոֆեսոր

Գործառույթները.

 • քննարկում է հանրակրթական առարկայական չափորոշիչներին համապատասխան ուսումնական ծրագրերի, ուսումնական պլանների նախագծերը, նոր փորձարկվող  դասագրքերը, ձեռնարկները, մեթոդական ձեռնարկները և դրանց քննարկումների վերաբերյալ ուսուցիչներին տալիս երաշխավորություններ,
 • ուսումնասիրում և ընդհանրացնում է մանկավարժական առաջավոր փորձը և այն ներդնում գործնական աշխատանքում,
 • աջակցում է ուսուցիչների որակավորման բարձրացմանը,
 • որակավորման տարակարգ չունեցող սկսնակ ուսուցիչներին նախապատրաստում է ատեստավորման,
 • կազմակերպում է մասնագիտական և մանկավարժական–մեթոդական խորհրդակցություններ, խորհրդատվություններ,
 • ուսուցիչներին հաղորդակից է դարձնում մանկավարժության նորագույն  նվաճումներին, կազմակերպում է սեմինարներ, մանկավարժական–մեթոդական  ընթերցումներ,
 • սահմանված կարգով կազմակերպում է փորձարկվող դասագրքերի փորձաքննություն,
 • կատարում է ուսումնական պլանով սահմանված դասաժամերի նախնական բաշխում և առաջարկություն է ներկայացնում դպրոցի տնօրենին,
 • կազմում է գիտելիքների ստուգման առարկայական հարցաշարեր,
 • կազմակերպում է սովորողների համար առարկայական օլիմպիական խմբակներ, դպրոցական օլիմպիադաներ, առարկայական մրցույթներ և այլ  միջոցառումներ:

 

Պետրոսյան Ալֆրեդ
ֆիզիկայի և բնական գիտությունների մեթոդմիավորման նախագահ
Ֆիզ-մաթ. գ.թ. դոցենտ

Պարտականություններ:

 • քննարկում է հանրակրթական առարկայական չափորոշիչներին համապատասխան ուսումնական ծրագրերի, ուսումնական պլանների նախագծերը, նոր փորձարկվող  դասագրքերը, ձեռնարկները, մեթոդական ձեռնարկները և դրանց քննարկումների վերաբերյալ ուսուցիչներին տալիս երաշխավորություններ,
 • ուսումնասիրում և ընդհանրացնում է մանկավարժական առաջավոր փորձը և այն ներդնում գործնական աշխատանքում,
 • աջակցում է ուսուցիչների որակավորման բարձրացմանը,
 • որակավորման տարակարգ չունեցող սկսնակ ուսուցիչներին նախապատրաստում է ատեստավորման,
 • կազմակերպում է մասնագիտական և մանկավարժական–մեթոդական խորհրդակցություններ, խորհրդատվություններ,
 • ուսուցիչներին հաղորդակից է դարձնում մանկավարժության նորագույն  նվաճումներին, կազմակերպում է սեմինարներ, մանկավարժական–մեթոդական  ընթերցումներ,
 • սահմանված կարգով կազմակերպում է փորձարկվող դասագրքերի փորձաքննություն,
 • կատարում է ուսումնական պլանով սահմանված դասաժամերի նախնական բաշխում և առաջարկություն է ներկայացնում դպրոցի տնօրենին,
 • կազմում է գիտելիքների ստուգման առարկայական հարցաշարեր,
 • կազմակերպում է սովորողների համար առարկայական օլիմպիական խմբակներ, դպրոցական օլիմպիադաներ, առարկայական մրցույթներ և այլ  միջոցառումներ:

 

Ռեհանյան Աիդա
Հումանիտար առարկաների մեթոդմիավորման նախագահ

Պարտականություններ:

 • քննարկում է հանրակրթական առարկայական չափորոշիչներին համապատասխան ուսումնական ծրագրերի, ուսումնական պլանների նախագծերը, նոր փորձարկվող  դասագրքերը, ձեռնարկները, մեթոդական ձեռնարկները և դրանց քննարկումների վերաբերյալ ուսուցիչներին տալիս երաշխավորություններ,
 • ուսումնասիրում և ընդհանրացնում է մանկավարժական առաջավոր փորձը և այն ներդնում գործնական աշխատանքում,
 • աջակցում է ուսուցիչների որակավորման բարձրացմանը,
 • որակավորման տարակարգ չունեցող սկսնակ ուսուցիչներին նախապատրաստում է ատեստավորման,
 • կազմակերպում է մասնագիտական և մանկավարժական–մեթոդական խորհրդակցություններ, խորհրդատվություններ,
 • ուսուցիչներին հաղորդակից է դարձնում մանկավարժության նորագույն  նվաճումներին, կազմակերպում է սեմինարներ, մանկավարժական–մեթոդական  ընթերցումներ,
 • սահմանված կարգով կազմակերպում է փորձարկվող դասագրքերի փորձաքննություն,
 • կատարում է ուսումնական պլանով սահմանված դասաժամերի նախնական բաշխում և առաջարկություն է ներկայացնում դպրոցի տնօրենին,
 • կազմում է գիտելիքների ստուգման առարկայական հարցաշարեր,
 • կազմակերպում է սովորողների համար առարկայական օլիմպիական խմբակներ, դպրոցական օլիմպիադաներ, առարկայական մրցույթներ և այլ  միջոցառումներ:

Հետադարձ կապ

 • Հասցե: Teryan St 105, Yerevan 0009, Armenia
 • Հեռ.: 520630
 • Email: info@phs.am

Աշակերտները մեր մասին

Սկիզբ